WS PU-Spuitlijm

€ 21,95

WS PU-Spuitlijm is een polyurethaan lijmschuim die gebruikt kan worden voor het verlijmen van allerlei steensoorten. Hierbij kan je denken aan stapelblokken of andere muurelementen van bijvoorbeeld beton. De inhoud van dit product bedraagt 500 ml. Geschikt voor buitengebruik en direct te gebruiken.

Wat is WS PU-Spuitlijm?

Wanneer je aan de slag wenst te gaan met het lijmen van gesteentes is het gebruik van dit product bijzonder aan te raden. De lijm zal spoedig verharden en ervoor zorgen dat de stenen stevig vast zitten gelijmd. Let tijdens het gebruik van dit product goed op de onderstaande aandachtspunten.

Gebruik en afval

Verwijder de inhoud/containers van WS PU-Spuitlijm overeenkomstig de huidige wetgeving betreffende afvalverwerking. Houder onder druk: tegen zonlicht beschermen en niet aan temperaturen boven +50°C blootstellen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in een open vlam of op gloeiende materialen spuiten. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Bevat isocyanaten.

Kan een allergische reactie veroorzaken. Personen die al gevoelig zijn voor diisocyanaten kunnen allergische reacties vertonen bij het gebruik van dit product. Personen met astma, eczeem of huidproblemen dienen alle contact, ook met de huid, met dit product te vermijden. WS PU-Spuitlijm moet niet worden gebruikt op plaatsen met weinig ventilatie, tenzij een beschermend masker met een geschikt gasfilter (zoals type A1 volgens norm EN 14387) wordt toegepast.

Belangrijke aandachtspunten

Dit product bevat verschillende brandbare ingrediënten en kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen. Ook is het mogelijk dat dit product huid- en oogirritatie veroorzaakt wanneer je huid of ogen hiermee in contact komen. Hiernaast wordt dit product ervan verdacht kankerverwekkend te zijn. Bij langdurige of herhaalde blootstelling is het mogelijk dat er schade aan organen wordt veroorzaakt. Vanwege deze redenen is het belangrijk dat je je altijd houdt aan de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen. Neem de gebruiksaanwijzing op de verpakking goed door. WS PU-Spuitlijm Buiten bereik van kinderen houden.